Overdragelse fra tidligere ejer: Nøglebrik til vaskeri, nøgler til opgangsdør og nøgle til postkasse.
Rødovre Lokal Nyt - gratis lokal avis, der kommer i din postkasse hver onsdag.

Dansk/Danish

Bestyrelsen ønsker dig/jer velkommen i jeres nye bolig. Din lejlighed har et lejlighedsnummer f.eks. 3232, som bruges i forbindelse med registrering hos vores administrator og brik til vaskeri. Lejlighedsnummer er anført på brikken og på betalingsoversigten fra Betalingsservice med fællesudgifterne. 

Du skal kontakte den ansvarlige i bestyrelsen for navnændring på postkasse og dørtelefon. Bestyrelsens ansvarområder findes her på hjemmesiden under Information - Bestyrelsen.  

Husorden og referater fra generalforsamlinger med mere findes her på hjemmesiden under For beboere - Dokumentarkiv.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller ønsker. Vi har en fællesmail efvalhoej@msn.com og en postkasse i vaskeriet eller du kan kontakte os via denne hjemmeside under Information.  

Ved overdragelsen af lejligheden skulle du gerne få dette udleveret fra tidligere ejer:

  • Nøgler til dit opgangsdør, som også virker til vaskeri og tørrerum, affaldsskure og storskralderum samt kældergangen. Nye nøgler kan kun bestilles hos bestyrelsen hos den ansvarlige for dette område, som er oplyst under Bestyrelsen her på hjemmesiden. Det er muligt at få samme nøgle til egen lejlighedsdør.
  • Nøgle til postkasse i opgangen.
  • Nøglebrik til vaskeriet. Du skal ved indflytning kontakte den ansvarlige i bestyrelsen for vaskeriet for, at få brikken omkodet, så du kan bruge vaskeriet. Der er instruktion i vaskeriet om, hvordan det bruges. Brug af vaskeriet opkræves automatisk via fælles udgifterne.  

 

Eventuel nøgle til skaktlemmen på trappe-opgangen skal ikke længere bruges, da skakten er lukket og affaldsskure skal bruges og affald skal sorteres efter regler fra Rødovre kommune, som det også er anført i vores husorden.

Hængelås for aflåsning af kælderrummet, der tilhører lejligheden, skal ejeren selv anskaffe og bekoste. 

Fællesomkostningerne opkræves og betales til vores administrator. Opkrævningerne udsendes månedsvis og betaling skal ske hver den 1. hverdag i måneden.  

De månedlige opkrævningsbeløbet kan ses i budgettet her på hjemmesiden.

Varmeregnskabet opgøres hvert år i februar og kan også ses under regnskab og budget her på hjemmesiden.

Hovedparten af de garager og scooterrum der befinder sig i ejendommen, ejes af en privat udlejer og lejemål kan aftales med udlejer eller du kan kontakte bestyrelsen.

 Udlejeren er:   Ejendomsanpartsselskabet KRATMOSEHØJ

                            Marievej 6

                            2950 Vedbæk

                            Telefon 45 89 38 75

Rødovre kommune opkræver ejendomsskatterne i to årlige rater. Rødovre Kommune har hjemmesiden www.rk.dk, hvor oplysninger om Borgerservice kan findes. 

 

Den højeste besluttende myndighed i vores ejerforeningen er generalforsamlingen. Stemmeret med mere fremgår af vores vedtægter som kan ses her på hjemmesiden. Der afholdes ordinær generalforsamling i marts eller april måned hvert år, og referater findes her på vores hjemmeside. 

 

Oplysninger om ejerforeningens vicevært og håndværkerassistance findes her på hjemmesiden under kontaktpersoner.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Engelsk/English:

The Board wishes you welcome to your new home. Your apartment has an apartment number, for example. 3232, which is used in connection with the registration with our administrator and the Tag to use for laundry. Apartment number is listed on the Tag.

You should contact the person responsible on the board of the name change on the mailbox and intercom. Responsibilities areas found on our website under Information - Bestyrelsen.

House rules and minutes of general meetings and more can be found on our website under For residents - For beboere - Dokumentarkiv.

You are always welcome to contact the Board if you have questions. We have a common mail efvalhoej@msn.com and a mailbox in the laundry rum or contact us via this website under Information.

Upon transfer of the apartment you should get this from previous owner:

  • Keys to the entrance, wich also works for laundry and dry rooms, waste room/shed and Bigwaste rum and the basement. New keys can only be ordered from the board of the person responsible for this area.
    • Key to the mailbox in the entrance.
    • The Tag to laundry. You shall contact the responsible on the board of the laundry for getting the Tag recoded so you can use the laundry machines. There is instruction in the laundry room on how it is used. Use of the laundry will be charged automatically every month with the common costs.

 

Any key to waste cover on the stair-entryway should no longer be used because the shaft is closed and the waste sheds must be used and the waste must be sorted by rules from Rødovre Kommune, which is also stated in our house rules. You can find the Waste Handbook here on the website. 

Padlock for locking basement room belonging to the apartment, the owner must obtain and pay for.

Common costs charged and paid to our administrator monthly.

The monthly collection amount can be seen in the budget on this website.

The Heating account ise settled every year in February and can also be found under the accounting and budget on this website.

The majority of Garages and Scooterrooms - wich are below the apartment - is owned by a private owner and the lease can be agreed with him or you can contact the Board.

 The private owner is:

                            Ejendomsanpartsselskabet KRATMOSEHØJ

                            Marievej 6

                            2950 Vedbæk

                            Phone 45 89 38 75

Rødovre Kommune collects property taxes in two annual installments. Rødovre Kommunes website www.rk.dk where information about Citizens services can be found.

The highest decision-making authority in our own association (E/F Valhøjs Alle 100A-104B) is the Annual General Meeting. Voting with more apparent from our Vedtægter which can be seen on this website. Annual meeting is held in March or April each year, and the reports are available here on our website.

Information on our caretaker and craftsmens can be found on our website under Kontaktpersoner.

 

Sincerely

Board of Directors  
 

Kontakt

Kontakt bestyrelsen
Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen nedenfor bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter - der kan gå op til en måned inden bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Forenings e-mail

efvalhoej@msn.com

Ivan Holm
Formand

Tlf: 31 72 41 95

Ansvarsområder:
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Indkaldelse og referater.
Kontakt til Fællesejerforeningen.
Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling
Bestyrelseslokale og kontortider.

Michael Rohde Nielsen
Næstformand

Tlf: 31150481

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Kontakt til Fællesejerforeningen.

Kim Troels
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Nøgle administration

Pia Nielsen
1. suppleant

Tlf: 61705422