Nyt fra bestyrelsen

Dato:
18/07 - 2016

Kære #NAME#

Nyhedsbrev 18.7.2016 med nyt fra bestyrelsen


TV-signal
Der er kommet ny lov om frit valg af tv-leverandør. Her er reglen, som vi har modtaget fra vores administrator:


Pr 1. juli 2016 har den enkelte beboer som hovedregel ret til frit valg af tv-leverandør, således at ingen kan blive tvunget til at deltage i en obligatorisk TV-løsning. Den enkelte beboer kan med andre ord efter den 1. juli 2016 bede foreningen/administrator om at blive fritaget.


Retten til at blive fritaget for betaling til en fælles TV-løsning gælder dog ikke i de foreninger, der har et såkaldt ”sløjfeanlæg”, dvs. en tv-kabelføring der alene giver mulighed for, at alle skal have den samme TV-pakke. I sådanne foreninger får man en frist til den 1. januar 2018 til 1) enten at modernisere ejendommens tv-antenneanlæg, så alle beboere herefter kan få frit valg eller 2) alternativt træffe beslutning om helt at nedlægge den fælles tv-forsyning.


Vi har sløjfesystem, hvorfor vi har frist til 1. januar 2018 med at finde en ny løsning. Vi går i gang med at undersøge markedet og kommer med en indstilling til næste generalforsamling. Lise og Kim i bestyrelsen har ansvaret for dette udvalg. Du må gerne skrive til bestyrelsen via vores hjemmeside, hvis du også ønsker at deltage omkring dette.


Husorden
Vi har en husorden, der skal overholdes af alle beboere.


Det er ikke tilladt at opbevare eller henstille affald på opgangen - herunder brugte bleer - som det sker i opgang 102B.
Affaldssortering er beskrevet på vores hjemmeside www.valhoejsalle.dk, og bioaffald skal og må kun afleveres i grønne poser fra kommunen. Du kan få udleveret flere grønne poser ved henvendelse til vores gårdmand eller ved at skrive til bestyrelsen via vores hjemmeside. De kan også hentes på genbrugsstationen på Valhøjs Alle.


Der må ikke medbringes affald udefra, som det vist også sker for beboere i opgang 100B.


Bygningsaffald skal afleveres på genbrugsstationen og ikke i vores storskrald.


Storskrald afhentes torsdag i lige uger og det må først sættes ud onsdagen før. Ellers skal det aftales med gårdmanden.


Tørremaskiner skal tømmes senest i forbindelse med afslutning af vasketiden. Tøjet skal ikke ligge i vaskeriet i flere dage, som det har været tilfældet mange gange inden for de seneste år. Ved gentagne overtrædelse af dette vil vaskebrikken blive spærret.


Engangsgrill er ikke tilladt på altanen.


Alle kan skrive til bestyrelsen via vores hjemmeside.


Vedligeholdelse
Alle køkken faldstammer skal renses. Vi prøver i først omgang med en motorsplit oppefra. Der kommer nyt nyhedsbrev og opslag i opgange, når vi har dato og tid for dette, da alle på 2. sal til venstre skal være hjemme eller aflevere nøgle til bestyrelsen. I opgang 100A gælder den både til højre og venstre på 2. sal.


Parkering
Vi anskaffer og opsætter skilte om privat parkering på vores parkeringsplads. Vi er også i gang med at udfærdige sedler om at ”Deres bil holder ulovligt parkeret” som bestyrelsen og eller gårdmanden vil placere på biler, der holder ulovligt parkeret ved indkørslen til vores ejendom. Ved gentagne tilfælde vil lovovertrædelsen blive anmeldt. Skulle der mod forventning også være nogle, der holder uden for parkeringsbåsene på vores parkeringsplads vil bilen også få en seddel.


Øvrigt
Briang (vores næstformand) er nok i gang med at flytte. Når/hvis det sker, er vi kun tre tilbage i bestyrelsen, hvorfor vi gerne vil høre fra potentielle nye medlemmer til bestyrelsen. Skriv gerne til os via vores hjemmeside.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Newsletter 18/07/2016 with news from the Board – In English

TV Signal

There is a new law on the free choice of TV supplier. Here is the rule that we have received from our administrator:

As from 1 July 2016, each resident has the right to free choice of TV service provider, so that no one can be forced to participate in a mandatory TV solution. Each occupant can in other words after 1 July 2016 asking the Board/administrator to be exempt.


The right to be exempt from payment to a common TV solution does not apply to the associations that have a "loop system", ie a TV cabling alone allows everyone to have the same TV package. In such associations we get a period until 1 January 2018 to 1) either to modernize the property television antenna so that all residents can then have free choice or 2) alternatively decide to completely dismantle the common television supply.

We have loop system, which is why we have until 1 January 2018 to find a new solution. We will study the market and come with a recommendation to the next General Meeting. Lise and Kim from the board are responsible for this committee.

You can write to the Board - via our website - if you also want to participate in this.

House rules

Our house rules have to be observed by all residents.

It is not allowed to store or drop waste on the stairway - including used diapers - as it happens in 102B.

Waste handling is described on our website www.valhoejsalle.dk and biowaste must and can only be accepted in green bags from the Kommune. You can get green bags if you contact our house keeper or by writing to the Board via our website. You can also get them from the recycling center on Valhøjs Alle.

You are not allowed to bring waste from outside, as a resident in 100B do.

Construction waste must be delivered to the recycling center and not in our big waste area.

Big waste is picked up Thursday in equal weeks and it must first be placed out the Wednesday before. Otherwise you have to talk with the house keeper.

Drying machines must be emptied inside the washing time. Clothes must not be in the laundry room for several days, like it has happened many times in the recent years. In case of repeated violation of this, the wash piece will be blocked.

One-time-Grill is not allowed on the balcony.

All residents can write to the Board via our website.

Maintenance

All kitchen wash downpipes need to be cleaned. First we try with an engine split from above. When we have date and time, we will send a new newsletter and put up notices in the hallways, as all on the 2nd floor to the left must be at home or deliver the key to the board. In 100A must both right and left on the 2nd floor be home or deliver a key.

Parking

We will put up signs about that parking in our parking lot is only for residents. We will also make notes with "Your car is parked illegally", we will place on cars parked illegally on Valhøjs Alle at the entrance to our property. In repeated cases the police will be notified.

Also cars outside the parking bays on our parking lot will get a note.

Other

Briang (our Vice President) will probably move. When / if that happens, we are only three persons left in the board, so we want to hear from potential new members to the Board.

Please write to us through our website.

Yours sincerely
Board of Directors

 

 

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen
Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen nedenfor bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter - der kan gå op til en måned inden bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Forenings e-mail

efvalhoej@msn.com

Jørn Andersen
Bestyrelsesmedlem

Charlie Linde
Bestyrelsesmedlem

Ivan Holm
Formand

Tlf: 31 72 41 95

Ansvarsområder:
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Indkaldelse og referater.
Kontakt til Fællesejerforeningen.
Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling
Bestyrelseslokale og kontortider.

Michael Rohde Nielsen
Næstformand

Tlf: 31150481

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Kontakt til Fællesejerforeningen.

Kim Troels
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Nøgle administration

Pia Nielsen
1. suppleant

Tlf: 61705422